Boeken om kinderen beter te leren begrijpen

jongens, hoe voed je ze op

Jongens, hoe voed je ze op. Steve Biddulph.

Dit boek heeft op de band als ondertitel: “Waarom ze zo anders zijn en hoe ze opgroeien tot gelukkige en evenwichtige mannen”. De schrijver – gezinstherapeut in Australië – geeft hiervoor tips. Basisgedachte is: veel aandacht geven aan de (van meisjes afwijkende) biologische ontwikkeling van jongens; stimuleren van vaderlijke belangstelling, dan wel van een andere mannelijke volwassene; het (her)invoeren van inwijdingsrituelen (inclusief seksuele voorlichting) wanneer de jongen daarvoor klaar is. Het boek zit buitengewoon overzichtelijk in elkaar, de teksten zijn op een populaire manier geschreven, de vormgeving is aantrekkelijk.

De overtuiging uit de jaren zestig en zeventig als zou het verschil tussen jongens en meisjes uitsluitend door de opvoeding ontstaan, is inmiddels afdoende onderuitgehaald. Onderzoek heeft aangetoond dat jongens wel degelijk als jongens worden geboren: niet tot jongens worden gemaakt! En dat ze van nature agressiever zijn dan meisjes, minder snel leren, vluchtiger interesses hebben, kortom: dat jongens veel vaker het zorgenkind zijn dan meisjes.
Ouders willen graag weten wat hun zoon zo anders en vooral ook zo lastig maakt, hoe ze daar mee om moeten gaan en wat ze ertegen kunnen doen.
De internationaal vermaarde gezinstherapeut Steve Biddulph biedt ouders de helpende hand. In Jongens, hoe voed je ze op behandelt hij alle onderwerpen die daarbij van belang zijn:
– De verschillende fases van het opgroeien
– De invloed van testosteron op het gedrag
– De verschillende denkwerelden van jongens en meisjes
– De specifieke rol van de moeder en die van de vader bij de opvoeding van jongens
– Jongensziekten als ‘keukenblindheid’ en ‘hekel aan de was’
– Wat scholen kunnen doen zodat jongens zich er beter thuis voelen

Grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders

 De grenzeloze generatie. Frits Spangenberg en Martijn Lampert.

 De jongste generatie (geboren na 1986) is opgevoed in vrijheid en voorspoed.
Ze leeft intens, gefascineerd door uiterlijk, kicks, status en netwerken.
Veel jongeren treden de toekomst met vertrouwen tegemoet en wenden hun vitaliteit op een positieve manier aan.
Daarnaast zijn de schadelijke gevolgen van een collectieve onverantwoordelijkheid zichtbaar: obesitas, alcoholmisbruik, schooluitval, schulden en publieke agressie.
Een leger hulpverleners krijgt deze problemen maar niet onder controle.
Sinds de omarming van het Forever Young-ideaal door volwassenen, rust er een taboe op opvoeden met gezag.
Het belang van zelfbeheersing en het nemen van verantwoordelijkheid wordt gebrekkig op jongeren overgedragen.
Dit boek maakt een urgent en complex vraagstuk inzichtelijk en beoogt met praktische oplossingen steun te bieden aan ouders, leerkrachten en beleidsmakers, die zorgdragen voor de toekomst van onze jeugd.

Met kinderen groeien. Myla en Jon Kabat-Zinn

In dit baanbrekende boek laten Myla en Jon Kabat-Zinn zien dat het leven met kinderen een eigen weg van ongekende diepgang en vervulling kan zijn. De behandelde thema’s zijn zeer gevarieerd en de auteurs bespreken zowel meer fundamentele overwegingen als vele praktische voorbeelden en concrete aanwijzingen voor een harmonisch leven met kinderen. Het boek kan voor ouders al tijdens de zwangerschap een waardevolle hulp zijn, het begeleidt hen door de toppen en dalen van de eerste jaren, geeft waardevolle aanwijzingen hoe schoolgaande kinderen ondersteund kunnen worden, en laat zien dat het, zelfs wanneer de kinderen volwassen zijn, nooit te laat is om nieuwe wegen te bewandelen.
Uitgangspunt is steeds het bijbrengen van respect voor de volkomenheid die kinderen al bij hun geboorte eigen is, door hen te leren hieruit te putten wanneer zij de uitdagingen waarvoor het leven hen stelt het hoofd proberen te bieden.

De 5 talen van de liefde van kinderen. Gary Chapman

Dit is een heel praktisch boek over het liefhebben van je kind. Daarnaast staan in dit boek veel suggesties voor de dagelijkse communicatie met je zoon of dochter.
Elk mens, en dus ook ieder kind, heeft een eerste liefdestaal: de manier waarop hij of zij (ouderlijke) liefde het best verstaat. Soms spreken onze kinderen een liefdestaal die wij op het eerste gezicht niet helemaal verstaan. Aan de andere kant: onze kinderen begrijpen ons ook niet altijd even goed. Iedere ouder wil graag dat zijn kind zich geliefd en zeker voelt, maar uitspraken als ‘Je weet best hoeveel ik van je houd’ zijn niet altijd voldoende overtuigend!
In dit boek laten Gary Chapman en Ross Campbell zien hoe je de eerste liefdestaal van je kind kunt herkennen en toepassen. Door de juiste liefdestalen te spreken, namelijk de taal die jouw kind het beste verstaat, kun je je zoon of dochter helpen je liefde te ervaren.

Een moeilijk kind of een kind dat het moeilijk heeft. Sylvia Roosendaal

Een lange titel die echter volledig de lading dekt. Het is een boek over kinderen die vaak als moeilijk bestempeld worden omdat ze dwars zijn, een hele sterke wil hebben, wijs zijn, zaken beter weten. Wat er werkelijk aan de hand is met deze kinderen wordt heel moeilijk ontdekt omdat de oorzaak niet erkend wordt. Nieuwetijdskinderen zijn kinderen die veel innerlijke wijsheid hebben en precies weten wat ze met hun leven willen doen, hoe klein ze ook nog zijn. Voor ouders en voor leraren is dat ontzettend moeilijk om mee om te gaan. We zijn in onze maatschappij gewend dat de ouders en leraren bepalen wat goed is, want dat heet opvoeden. Sylvia Roosendaal heeft een nieuwetijdskind en kwam erachter dat het ook anders kan liggen. Ze dacht dat het aan haar lag, ze geloofde zelfs dat ze een slechte moeder was. Tot ze ontdekte wat er werkelijk met haar kind aan de hand was. Het was geen moeilijk kind, maar het kind had het moeilijk omdat zij en iedereen om het kind heen niet begrepen wat er aan de hand was. In brieven aan haar zoontje legt ze het proces uit, en geeft in hele duidelijke hoofdstukken aan hoe je met een nieuwetijdskind om moet gaan. Het boek is gelardeerd met oefeningen.

Voor wie:
Dit boek is bestemd voor ouders die een kind hebben dat ze als moeilijk ervaren of door anderen als moeilijk wordt bestempeld. Het is tevens voor opvoeders, leraren, kinderbegeleiders en anderen die met kleine kinderen werken. Het boek geeft vooral oplossingen en inzichten.

Het fluisterkind

Het Fluisterkind. Janita Venema

Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft. De methodiek ‘Het Fluisterkind’ maakt duidelijk dat jouw kind zich net zo intens en actief inzet voor jouw levensgeluk als jij voor dat van je kind. Je kind gebruikt zijn gedrag, spel, ontwikkeling of klachten als taal om duidelijk te maken wat er bijgestuurd mag worden in jouw leven, relatie of gezin. Daar gehoor aan geven betekent een verrijking voor jezelf maar je zult ook merken dat het positief doorwerkt op het gedrag en de gezondheid van je kind. In dit werkboek worden handvatten geboden om hiermee praktisch aan de slag te gaan. Tevens beschrijft Janita helder en recht uit het hart voorvallen uit haar leven die voor iedere ouder herkenbaar zijn en de methodiek illustreren.  Je kind zet zich net zo actief in voor jouw levensgeluk als jij voor dat van je kind.

Over opvoeding. Krishnamurti

In onze samenleving gaan we er gewoonlijk van uit dat de geest van het kind door kennisvermeerdering ontluikt en opbloeit. We gieten het kind dus vol kennis, die zijn geest echter alleen maar vervlakt: iemand die slechts functioneert met de kennis die bij hem voorhanden is, is een beperkt mens. Wat is nu het alternatief? Hoe wordt iemand alert en levend? Hoe leert iemand kijken met zijn eigen ogen, luisteren met zijn oren en voelen, helemaal vanuit zichzelf? Van fundamenteel belang bij opvoeden is het inzicht, dat er geen enkel essentieel verschil bestaat tussen leraar en leerling. Beide functioneren in het creatieve leerproces op gelijk niveau. De werkelijke wisselwerking leraar-leerling vindt al direct plaats als er door beide écht geluisterd, geobserveerd en begrepen wordt. De gesprekken in dit boek voerde Krishnamurti met de leerlingen (eerste deel) en de leraren (in het tweede gedeelte) van twee scholen in India, die hij begeleidt. De hele problematiek rond opvoeden wordt hierin besproken: de verschillende geaardheid van de wetenschappelijk en de meer religieus ingestelde geest, wat kennis is en wat intelligentie, vrijheid, orde, gevoeligheid; angst, geweld en concurrentie; de juiste geestelijke instelling en meditatie worden eveneens besproken. Vanuit deze totale problematiek komt Krishnamurti tot de werkelijke wortels van onze samenleving.

Emotionele intelligentie voor ouders. Elias Tobias Friedlander

Emotionele Intelligentie voor ouders maakt duidelijk waarin het gevoel zo belangrijk is bij de opvoeding van kinderen. Hierdoor leren kinderen respect te hebben voor anderen en zich niet negatief te laten beïnvloeden door de omgeving. Dit boek bevat snel uitvoerbare en praktische ideeën om alledaagse routinesituaties in onze omgang met kinderen op een emotioneel intelligentie manier uit te voeren. Hierdoor worden onze kinderen niet alleen sociaal vaardiger, maar ook emotioneel gezonder en stabieler en dus weerbaarder. EIO leert ons het plezier in de relatie met onze kinderen terug te brengen en daarmee de rust en harmonie in huis.

Luisteren naar kinderen. Dr.Thomas Gordon

Luisteren naar kinderen is een boek over opvoeden volgens de Gordonmethode. Deze methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. In opvoedingsrelaties betekent dit dat de opvoeder het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert. De methode wordt in vakkringen revolutionair genoemd, omdat deze erin slaagt de oude tegenstelling te doorbreken tussen het gezag van de ouders en de vrijheid en zelfstandigheid die het kind eist.

De Indigo kinderen. Caroll en Tober

Poging om vooroordelen over hyperactieve en onhandelbare kinderen weg te nemen vanuit een spirituele benadering.

Indigo kinderen als geschenk en uitdaging. Carolina hehenkamp

Indigo-kinderen, nieuwetijdskinderen, sterrekinderen, het zijn verschillende benamingen voor eenzelfde verschijnsel dat de laatste jaren in toenemende mate gesignaleerd wordt: er komen relatief meer kinderen op de wereld die ‘anders’ zijn. Dat kan zich uiten in hoogbegaafdheid, overgevoeligheid, een sterke intuïtie, paranormale begaafdheid of hyperactiviteit. Dit boek biedt een actueel overzicht van de talrijke aspecten van dit verschijnsel.

Indigo kinderen opvoeden en begeleiden. Carolina Hehenkamp

Dit is het tweede boek van Carolina Hehenkamp over indigo-kinderen. Het boek bestaat uit twee delen: In het eerste deel doet zij een klemmend beroep op de ouders om deze kinderen niet als een probleem te zien maar als een geschenk dat hen de mogelijkheid biedt om de verantwoordelijkheid voor de opvoeding in eigen hand te nemen. Daartoe geeft zij uitgebreide informatie over de aura, de chakra’s en de energiehuishouding van deze kinderen. In het tweede deel van dit boek geeft zij een grote verzameling praktische tips voor een liefdevolle opvoeding en begeleiding van deze kinderen. Deze oefeningen zijn ontwikkeld en uitgeprobeerd in haar eigen praktijk. De ouder of opvoeder dient daar een eigen keuze uit te maken omdat elk indigo-kind anders is. Bijzonder ontroerend en inspirerend zijn de talrijke verhalen en uitspraken van indio-kinderen en hun ouders over hun persoonlijke ervaringen.

De vier kindertypen. Christine Kaniak-Urban

Kinderen reageren in wisselende situaties heel verschillend en ontwikkelen hun eigen levensstijl – overeenkomstig het type. Dr. Christine Kaniak-Urbab, schoolpsychologe en jeugdtherapeute, onderscheidt vier typen kinderen, elk met een eigen zielenkwaliteit en eigen krachten en talenten.

  • Het gevoelskind met een groot inlevingsvermogen in anderen.

  • Het plichtsgetrouwe kind, dat zich zo graag nuttig maakt.

  • Het avontuurlijke kind dat met moed en doorzettingsvermogen persoonlijke uitdagingen en ervaringen zoekt.

  • Het leergierige kind ten slotte, dat zich veelal richt op kennis verwerven.

Met veel aansprekende voorbeelden voert de auteur de vier kindertypes ten tonele, waardoor ouders, opvoeders en leerkrachten beter in staat zijn om hun kind te herkennen en zijn specifieke kwaliteiten te erkenne.  Christine Kaniak-Urban laat ook zien welke bijzondere begeleiding elk type kind verlangt op zijn levenspad tijdens het leerproces en in tijden van problemen… met als einddoel het versterken van het psychische immuunsysteem.

Het Grote Deugdenboek

Het grote deugdenboek. Linda Kavelin Popov

Er wordt veel gepraat over waarden en normen in Nederland. Het grote deugdenboek voor ouders en kinderen is een boek dat inhoudelijk op dit onderwerp ingaat. Het is geschreven om ouders en kinderen te helpen het beste in hen naar boven te halen, en onze kinderen te begeleiden tot gezonde, gelukkige volwassenen. Een gids voor spiritueel ouderschap, waarbij gewerkt wordt met 52 deugden die afgeleid zijn uit de wereldgodsdiensten. Er wordt op dit moment in meer dan 85 landen met deze methode gewerkt, die in 1994 door de Verenigde Naties geëerd is als ‘Het beste opvoedingsprogramma van de hele wereld voor alle gezinnen en culturen.’

De zeven eigenschappen van effectieve families. Stephen R. Covey

Met de diepzinnigheid, eenvoud en praktische wijsheid waarmee hij al miljoenen lezers heeft bereikt, laat Stephen R. Covey zien hoe de principes uit De zeven eigenschappen van effectief leiderschap kunnen worden gebruikt om een stabiel, liefdevol gezin op te bouwen waarvan de positieve effecten generaties lang zullen doorwerken. Want, zo zegt Covey: ‘Als je je kinderen opvoedt, voed je tegelijkertijd je kleinkinderen op.’

Covey legt uit dat een gezin niet zomaar vanzelf hecht en stabiel wordt, maar dat daarvoor de energie, talenten, wilskracht, visie en toewijding van alle gezinsleden nodig zijn. Hij geeft praktisch advies voor het oplossen van veelvoorkomende gezinsdilemma’s, zoals tijd voor elkaar maken, ruzies uitpraten, beschadigde relaties herstellen en negatieve stemmingen ombuigen. Zijn advies lardeert hij met inzichtrijke, vaak ontroerende of humoristische ervaringen uit zijn eigen leven en het leven van andere families. De zeven eigenschappen van effectieve families heeft alles in zich om een klassieker te worden op het gebied van het gezinsmanagement.

Ouders en hun kinderen. Michaela Glöckler

Een monumentaal naslagwerk, ontstaan uit gesprekken van een kinderarts met ouders. Vol onderwerpen als: het gezin, pedagogische aanpak,temperamenten, ziekte en dood.enz.

Kinderspreekuur. Wolfgang Goebel en Michaela Glöckler

Kinderspreekuur is al vele jaren een internationale bestseller. Het boek is verschenen in vrijwel alle landen van Europa en nu ook in Japan en China. Deze vijfde druk is opnieuw grondig herzien en bewerkt. Naast gedegen hulp op alle relevante gebieden van de opvoeding en de geneeskunde stellen de auteurs op grondige wijze actuele thema’s aan de orde die te maken hebben met de wereld van het kind. Dit boek streeft ernaar hulp te bieden voor een bij de leeftijd passende omgang met kinderen, waarbij zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid centraal staan. Kinderspreekuur heeft ons al veertien jaar uitstekend begeleid bij onze ouderschapstaken, of het nu ging om beginnersonzekerheden met betrekking tot kleding, voeding, pedagogiek, of om moeilijke en belangrijke beslissingen met betrekking tot inentingen en mogelijkheden voor het behandelen van ziekten. Wij hebben het boek al heel vaak cadeau gedaan aan jonge ouders en kennen veel scholen en kinderopvangcentra die dit boek bezitten en veelvuldig gebruiken. Ik kan het iedereen aanbevelen! (Annette Thelen op Amazon) Dit is een boek, dat ik als pedagoog aan ouders kan aanbevelen. Het geeft antwoord op veel vragen in het leven met kinderen. De auteurs behandelen in begrijpelijke taal ziekten en de omgang daarmee en talloze opvoedingsaspecten en -situaties. (Jan Alfrink)

Generatie Z. Dr. Jos Ahlers en René C.W. Boender

Tik, tik, tik, voor je ‘t weet is het zover!
Vanaf 2020 is Generatie Z aan zet. Ben je er klaar voor? Of sta je straks schaakmat?
Motiveren kunnen we Generatie Z niet, maar inspireren des te meer. Lees maar….

 

Bron bol.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s